Nazwa obiektu

Atrium Garden

Lokalizacja

al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa

Podmiot zarządzający

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

Właściciel

Barska Sp. z o. o.

Punktacja

Przepisy

9pkt

Gospodarka odpadami

9pkt

Infrastruktura i technika

5pkt

Przepisy

9pkt

Gospodarka odpadami

Ewidencja odpadów

Obiekt prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów na bieżąco, zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2015 roku ewidencję należy prowadzić zgodnie z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Karty przekazania odpadów

Obiekt jest odpowiedzialny za wystawienie karty przekazania jako Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ust. 3  art. 69 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Karty ewidencji odpadów

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Obiekt prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie.

Rejestr w BDO

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, Obiekt dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

Zgodnie z art. 75, ust 1, pkt. 1 oraz art. 237aa Ustawy o odpadach – Obiekt sporządza roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jako wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 76, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 237aa podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odbiorcy odpadów

Zgodnie z art. 27, ust. 2 Ustawy o odpadach Obiekt jako wytwórca odpadów  zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru. Chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza

Centralny Rejestr Operatorów

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Obiekt dokonał rejestracji w CRO oraz założył Karty Urządzenia, jako  operator stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, (…), zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu COfluorowanych gazów cieplarnianych, (…).

Raport KOBIZE

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji art. 6 Obiekt jako podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Gospodarka wodno ściekowa

Prowadzone badania jakości ścieków

Obiekt wykonuje badania jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Urządzenia podczyszczające na kanalizacji

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Obiekt spełnia ww. obowiązki.

Gospodarka odpadami

9pkt

Odbiorcami odpadów z terenu Atrium Garden, są wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór i transport przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 25 ust 1. Ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, (…).

Obiekt działa zgodnie z podstawową zasadą prawidłowej gospodarki odpadami, którą jest postępowanie zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która została określona w art. 17 Ustawy o odpadach.

Bilans odpadów

Masa odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

9
0%

Masa odpadów poddanych odzyskowi w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

9
0%

Całość odpadów powstałych w wyniku działalności Obiektu poddawane są procesowi odzysku (R12). Proces R12 obejmuje przetwarzanie mechaniczne, będące np. sortowaniem odpadów oraz produkcję paliwa alternatywnego.

Odpady komunalne, które zostają wytworzone na Obiekcie są odbierane przez odbiorcę z ramienia gminy i trafiają do najbliższej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Infrastruktura i technika

5pkt

energia

Budynek posiada grubszą warstwa izolacyjna budynku oraz niższy niż wymagany współczynnik przenikania ciepła przegród szklanych
Dodatkowo zastosowano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła na poziomie ok. 60%. System wentylacyjno-klimatyzacyjny wykorzystuje powietrze usuwane z przestrzeni biurowych, aby wesprzeć ogrzewanie Atrium i poziomów garażowych.

addremove

zarządzanie

Obiekt przystępuje do certyfikacji BREEAM, który jest wielokryterialnym systemem oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko. Certyfikat otrzymuje od 2013 roku.

addremove

oświetlenie

Zastosowano energooszczędne źródła światła na powierzchniach biurowych. Oświetlenie części wspólnych budynku zostało zintegrowane z systemem BMS. Elementy oświetleniowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu.

addremove

plany

W celu zwiększenia ilości proekologicznych rozwiązań w Budynku, Obiekt planuje montaż oświetlenia LED również na klatkach schodowych w budynku.

addremove