Nazwa obiektu

Centrum Handlowe FERIO

Lokalizacja

ul. Ogrodowa 31a, 62-571 Stare Miasto

Podmiot zarządzający

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

Właściciel

Union Investment Institutional Property GmbH

Punktacja

Przepisy

10pkt

Gospodarka odpadami

10pkt

Infrastruktura i technika

9pkt

Przepisy

10 pkt

Gospodarka odpadami

Ewidencja odpadów

Obiekt prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów na bieżąco, zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2015 roku ewidencję należy prowadzić zgodnie z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Karty przekazania odpadów

Obiekt jest odpowiedzialny za wystawienie karty przekazania jako Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ust. 3  art. 69 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Karty ewidencji odpadów

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Obiekt prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie.

Rejestr w BDO

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, Obiekt dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

Zgodnie z art. 75, ust 1, pkt. 1 oraz art. 237aa Ustawy o odpadach – Obiekt sporządza roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jako wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 76, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 237aa podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odbiorcy odpadów

Zgodnie z art. 27, ust. 2 Ustawy o odpadach Obiekt jako wytwórca odpadów  zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru. Chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sprawozdawczość

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 286, podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. Obiekt spełnia ww. obowiązek.

Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza

Posiadane decyzje/zgłoszenia

Obiekt posiada Zgłoszenie instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Centralny Rejestr Operatorów

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Obiekt dokonał rejestracji w CRO oraz założył Karty Urządzenia, jako  operator stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, (…), zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, (…).

Raport KOBIZE

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji art. 6 Obiekt jako podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Gospodarka wodno ściekowa

Posiadane decyzjie

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. art. 391. Obiekt spełnia obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 4, jako wytwórca ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1.

Prowadzone badania jakości ścieków

Obiekt wykonuje badania jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Urządzenia podczyszczające na kanalizacji

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Obiekt spełnia ww. obowiązki.

Gospodarka odpadami

10 pkt

Odbiorcami odpadów z terenu CH Ferio, są wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór i transport przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 25 ust 1. Ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, (…).

Obiekt działa zgodnie z podstawową zasadą prawidłowej gospodarki odpadami, którą jest postępowanie zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która została określona w art. 17 Ustawy o odpadach.

Obiekt magazynuje odpady selektywnie z podziałem na poszczególne kody odpadów, zgodnie z art. 23 ust 1. Ustawy o odpadach.

Bilans odpadów

Masa odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

231
0%

Masa odpadów oddanych do recyklingu R3 w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

80
0%

Masa odpadów oddanych do odzysku R1 w poprzednim roku kalendarzowym:

151
0%

Centrum Handlowe Ferio  w całość przekazuje wytworzone przez siebie odpady do odpowiednich procesów odzysku. Ponadto 35 % odpadów, trafia do recyklingu R3, w ramach, którego odpady są przetwarzane na produkty, materiały wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu.

Pozostała część odpadów, która stanowi odpady komunalne trafia do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w której odpady poddawane są odzyskowi R1.

Infrastruktura i technika

9 pkt

komunikacja

Obiekt propaguje ekologiczne środki transportu poprzez udostępnienie ponad 55 stojaków na rowery. Parking dla rowerów został umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, przy głównych wejściach do Centrum Handlowego.

addremove

energia

Obiekt posiada system BMS, który po zmodernizowaniu pozwala na sterowanie prędkością wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w zależności od potrzeb co znacznie redukuje zużycie energii elektrycznej i stwarza komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniach Obiektu.

addremove

woda i ścieki

W toaletach znajdujących się na terenie Centrum Handlowego zamontowane są krany z automatycznym, czasowym wyłącznikiem gwarantujące zużycie wody mniejsze niż 6 litrów na minutę oraz spłuczki zużywające małą ilość wody – 4,5 litra. Dzięki tym działaniom ogranicza się zużycie wody oraz redukuje się ilość powstających na Obiekcie ścieków.

addremove

zarządzanie

Obiekt posiada określoną Politykę Ochrony Środowiska, której celem jest określenie strategii prowadzącej do wyznaczenia celów i wprowadzenia procedur, prowadzących do ograniczenia wpływu Centrum Handlowego Ferio na środowisko. Cele i zadania Polityki Ochrony Środowiska zostały udostępnione Najemcom CH Ferio.
Obiekt udostępnił swoim Najemcom Przewodnik Użytkowania Budynku, w którym podał instrukcje prawidłowego postępowania z odpadami, a także zasady segregacji odpadów. W dokumencie Zarządca wskazuje również, aby Najemcy stosowali produkty o niskiej zawartości LZO.
Obiekt przystępuje do certyfikacji BREEAM, który jest wielokryterialnym systemem oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko.

addremove

oświetlenie

W toaletach ogólnodostępnych, dla administracji oraz w pomieszczeniach technicznych, w korytarzach ewakuacyjnych oświetlenie załączane jest w zależności od natężenia oświetlenia oraz wykrycia ruchu. Dodatkowo wymieniono oświetlenie pasażowe i na terenie całego parkingu na oświetlenie LED, dzięki czemu zredukowano moc zainstalowaną z 74 kW na 24 kW.
Na terenie obiektu wykorzystywane w jak największym stopniu jest światło dzienne.

Miejsca stałej pracy w obiekcie posiadają bezpośredni lub pośredni dostęp do światła dziennego. Oświetlenie zapewnione jest poprzez świetliki dachowe/pasma świetlne/witryny szklane od strony części pasażu. Dobrze dobrane oświetlenie obniża koszty, kreuje przyjazne i zdrowe otoczenie dla pracowników oraz pośrednio redukuje globalną emisję gazów do atmosfery.

addremove

plany

Zarządca CH Ferio jest świadomy, że właściwe zarządzanie budynkiem jest kluczem do osiągnięcia pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne, dlatego Obiekt planuje instalację czujników zmierzchu w celu włączania oświetlenia pasażowego w zależności o natężenia oświetlenia naturalnego (1/3 oświetlenia, 2/3 oświetlenia, 3/3 oświetlenia), co znacząco przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

addremove