Nazwa obiektu

Sklep Leroy Merlin Mirków

Lokalizacja

ul. Kiełczowska 1e 55-095 Mirków

Podmiot zarządzający

Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.

Właściciel

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Punktacja

Przepisy

8pkt

Gospodarka odpadami

8pkt

Infrastruktura i technika

6pkt

Przepisy

8 pkt

Gospodarka odpadami

Ewidencja odpadów

Obiekt prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów na bieżąco, zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2015 roku ewidencję należy prowadzić zgodnie z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Karty przekazania odpadów

Obiekt jest odpowiedzialny za wystawienie karty przekazania jako Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ust. 3  art. 69 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Karty ewidencji odpadów

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Obiekt prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie.

Rejestr w BDO

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, Obiekt dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

Zgodnie z art. 75, ust 1, pkt. 1 oraz art. 237aa Ustawy o odpadach – Obiekt sporządza roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jako wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 76, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 237aa podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odbiorcy odpadów

Zgodnie z art. 27, ust. 2 Ustawy o odpadach Obiekt jako wytwórca odpadów  zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru. Chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sprawozdawczość

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 286, podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. Obiekt spełnia ww. obowiązek.

Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza

Centralny Rejestr Operatorów

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Obiekt dokonał rejestracji w CRO oraz założył Karty Urządzenia, jako  operator stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, (…), zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, (…).

Raport KOBIZE

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji art. 6 Obiekt jako podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Gospodarka wodno ściekowa

Urządzenia podczyszczające na kanalizacji

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Obiekt spełnia ww. obowiązki.

Gospodarka odpadami

8 pkt

Odbiorcami odpadów z terenu Sklepu Leroy Merlin w Mirkowie, są wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór i transport przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 25 ust 1. Ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, (…).

Obiekt działa zgodnie z podstawową zasadą prawidłowej gospodarki odpadami, którą jest postępowanie zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która została określona w art. 17 Ustawy o odpadach.

Obiekt magazynuje odpady selektywnie z podziałem na poszczególne kody odpadów, zgodnie z art. 23 ust 1. Ustawy o odpadach.

Bilans odpadów

Masa odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

395
0%

Masa odpadów oddanych do recyklingu w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

394
0%

Odpady powstałe w wyniku działalności Obiektu poddawane są procesowi odzysku (R12). Proces R12 obejmuje przetwarzanie mechaniczne, będące np. sortowaniem odpadów oraz produkcję paliwa alternatywnego.

Odpady komunalne, które zostają wytworzone na Obiekcie są odbierane przez odbiorcę z ramienia gminy i trafiają do najbliższej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Infrastruktura i technika

6 pkt