O programie

Budynek Bliski Środowisku

O PROGRAMIE

Budynek Bliski Środowisku to program certyfikacji uprawniający do uzyskania ekoznaku, który jest przeznaczony dla zarządców i właścicieli nieruchomości.

Celem programu jest promocja modelu zarządzania budynkiem, którego kluczowy element stanowi odpowiedzialność ekologiczna.

Istotą programu jest tworzenie transparentnego i czytelnego komunikatu przeznaczonego dla wszystkich użytkowników obiektu.

Nasz ekoznak oraz informacje publikowane na stronie mają być narzędziem budowania świadomości odnośnie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw gospodarczych. Podmioty zarządzające budynkami, realizują zagadnienia ochrony środowiska nie tylko z uwagi na obowiązki ustalone prawnie, ale także z uwagi na wysoką świadomość ekologiczną. Ich działania są podejmowane nie tylko ze względów ekonomicznych , ale także w trosce o środowisko i jakość życia następnych pokoleń.

DROGA DO CERTYFIKATU

Program certyfikacji obejmuje weryfikację ekomodelu zarządzania obiektem w trzech obszarach:

– spełnienie wymagań formalno – prawnych,

– Gospodarka odpadami – prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami,

– Infrastruktura i technika – stosowanie technologii ekoinnowacyjnych oraz rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Aby uzyskać prawo do posługiwania się znakiem Budynek Bliski Środowisku należy zdobyć minimum 20 z 30 możliwych punktów.

O ilości przyznanych punktów decydują wyniki audytu ochrony środowiska wykonywanego przez ekspertów w siedzibie uczestnika.

Każdy uczestnik otrzymuje szczegółowy raport z audytu zawierający opis poszczególnych komponentów wraz z komentarzem.

Raport z audytu w wersji skróconej publikowany jest na stronie Programu Budynek Bliski Środowisku.

Co oceniamy

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ FORMALNO – PRAWNYCH

Jest to pierwszy i podstawowy obszar badania, gdzie każdy uczestnik programu Budynek Bliski Środowisku jest zobligowany do wykazania pełnej zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi.

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane to nieustannie rozbudowywany zbiór przepisów i wymagań, które dotyczą niemal każdego kto w jakimkolwiek  stopniu korzysta ze środowiska naturalnego.  Śledzenie i przestrzeganie tych przepisów stanowi wyzwanie i wymaga nakładu wielu godzin pracy. Obecnie funkcjonujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę wymóg ewidencjonowania i stałego raportowania w każdym obszarze korzystania ze środowiska.

W ramach badania tego obszaru sprawdzamy i przyznajemy punkty za spełnianie wszystkich wymagań formalnych i prawnych związanych z ochroną środowiska.

Milan, Italy - June 05, 2016: Pair of residential towers with trees called Bosco Verticale in the Porta Nuova district designed by Boeri Studio

GOSPODARKA ODPADAMI

Prawidłowa gospodarka odpadami jest jednym z głównych wyzwań zarządzania ochroną środowiska. Ogłoszone przez komisję Europejską kierunek działań zakłada jednoznaczny kurs w stronę gospodarki obiegu zamkniętego.

Dziś każdy budynek zobligowany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom.

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów odpowiada za ich odzysk i unieszkodliwianie

W ramach badania tego obszaru przyznajmy punkty za takie aspekty jak: właściwe magazynowanie odpadów, ograniczanie powstawania, przekazywanie odpadów odpowiednim do tego podmiotom, edukowanie użytkowników i najemców.

Big alone tree in the garbage . Tree of life.

INFRASTRUKTURA I TECHNIKA

Współczesne technologie dają użytkownikom budynków wielkopowierzchniowych wiele możliwości minimalizowania oddziaływania na środowisko.

W tym miejscu weryfikujemy i opisujemy zarówno istniejące jak i planowane rozwiązania technologiczne, skutkujące ograniczeniem emisji odpadów, hałasu lub energii do środowiska

Innowacje technologiczne i procesowe takie jak oświetlenie typu LED, fotowoltaika, Systemu pomiaru zużycia energii

innowacje organizacyjne takie jak certyfikaty BREEAM, LEED, itp.

small planet