Nazwa obiektu

Atrium One

Lokalizacja

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Podmiot zarządzający

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o. o.

Właściciel

Deka Immobilien Investment GmbH Sp. z o. o.

Punktacja

Przepisy

9pkt

Gospodarka odpadami

10pkt

Infrastruktura i technika

10pkt

Przepisy

9 pkt

Gospodarka odpadami

Ewidencja odpadów

Obiekt prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów na bieżąco, zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2015 roku ewidencję należy prowadzić zgodnie z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Karty przekazani odpadów

Obiekt jest odpowiedzialny za wystawienie karty przekazania jako Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ust. 3  art. 69 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Karty ewidencji odpadów

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Obiekt prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie.

Rejestr w BDO

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, Obiekt dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

Zgodnie z art. 75, ust 1, pkt. 1 oraz art. 237aa Ustawy o odpadach – Obiekt sporządza roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jako wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 76, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 237aa podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odbiorcy odpadów

Zgodnie z art. 27, ust. 2 Ustawy o odpadach Obiekt jako wytwórca odpadów  zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru. Chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sprawozdawczość

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 286, podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. Obiekt spełnia ww. obowiązek.

Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza

Centralny Rejestr Operatorów

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Obiekt dokonał rejestracji w CRO oraz założył Karty Urządzenia, jako  operator stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, (…), zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu COfluorowanych gazów cieplarnianych, (…).

Raport KOBIZE

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji art. 6 Obiekt jako podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Gospodarka wodno ściekowa

Urządzenia podczyszczające na kanalizacji

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Obiekt spełnia ww. obowiązki.

Gospodarka odpadami

10 pkt

Odbiorcami odpadów z terenu Atrium One, są wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór i transport przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 25 ust 1. Ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, (…).

Obiekt działa zgodnie z podstawową zasadą prawidłowej gospodarki odpadami, którą jest postępowanie zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która została określona w art. 17 Ustawy o odpadach.

Bilans odpadów

Masa odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

11
0%

Masa odpadów poddanych recyklingowi R3 w poprzednim roku kalendarzowym w tonach:

10
0%

Masa odpadów poddanych pozostałym procesom odzysku w tonach:

1
0%

Obiekt Atrium One odpady powstałe w wyniku działalności przekazuje uprawnionemu odbiorcy, który poddaje je odpowiednim procesom odzysku. Ponad 90 % odpadów trafia do procesu recyklingu R3. Pozostała część odpadów, w zależności od ich właściwości trafia do innych procesów recyklingu m. in. R4 i R5.

Odpady komunalne, które zostają wytworzone na Obiekcie są odbierane przez odbiorcę z ramienia gminy i trafiają do najbliższej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Infrastruktura i technika

10pkt

komunikacja

Obiekt promuje ekologiczne rozwiązania w transporcie poprzez udostępnianie miejsc postojowych do ładowania aut z napędem elektrycznym.
Dodatkowo na terenie Obiektu znajduje się ponad 70 miejsc dla rowerów, udostępnionych w bezpiecznym miejscu na parkingu podziemnym.

addremove

energia

Budynek Atrium One posiada szereg elementów zmniejszających zużycie energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Obiekt posiada system BMS, który kontroluje pracę urządzeń w budynku. Korzysta z alternatywnych źródeł energii dzięki zainstalowanym na dachu ogniwom fotowoltaicznym oraz posiada system geotermalnego grzania i chłodzenia.
Na terenie Obiektu działają nawilżacze adiabatyczne, które w porównaniu z nawilżaczami parowymi, zużywają mniej energii.
Obiekt posiada również system free-coolingu, który jest ekonomiczny sposobem wykorzystania niskiej temperatury powietrza na zewnątrz budynku.

addremove

woda i ścieki

Obiekt posiada instalację kanalizacyjną wykorzystującą do spłukiwania toalet wodę szarą z umywalek oraz wodę opadową z dachów.
Zastosowane rozwiązanie technologiczne, pozwala na znaczącą oszczędność zużycia wody.

addremove

zarządzanie

Obiekt stosuje narzędzia i procedury prowadzące do wyznaczenia celów i rozwiązań ograniczających wpływ Atrium One na środowisko.

Obiekt przystępuje do certyfikacji LEED i otrzymał certyfikat na najwyższym platynowym poziomie dla kategorii Core & Shell.

addremove

oświetlenie

W częściach wspólnych budynku zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED.
Aby ograniczyć zużycie energii Obiekt zastosował czujniki, które włączają oświetlenie dopiero po wykryciu ruchu.
Ponadto Obiekt został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać w jak największym stopniu światło dzienne.
Zastosowane rozwiązania pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej, co pośrednio redukuje emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

addremove

plany

W ramach proekologicznych działań Obiekt planuje udostępnić miejsce do przeprowadzenia zbiórki elektroodpadów, zorganizowanej przez uprawnionego odbiorcę Stenę Recycling.

addremove